28.08.2012

Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty:
• budowa odcinka ul. Zagłoby IV etap o długości 3056 m,
• budowa odcinka ul. Nowo- Samsonowicza o długości 1287 m,
•    przebudowa odcinka ul. Zygmuntówka ( droga wojewódzka nr 755 ) o długości 463 m,
•    budowa odcinków dróg serwisowych o łącznej długości 3368 m,
•    przebudowa skrzyżowań z ul. Wąską (Łącznik Zachodni) i ul. Zagłoby (Łącznik Wschodni) w rejonie wiaduktu z ul. 3 - go Maja,
•    budowa węzła Brezelia przy połączeniu ul. Nowo-Samsonowicza z ulicą Zygmuntówka,
•    budowa skrzyżowania ul. Zagłoby z ulicą Sandomierską ( boczną ),
•    budowa skrzyżowania ul. Zagłoby z ulicą Mostową,
•    budowa skrzyżowania ul. Zagłoby z ulicą Nowo - Samsonowicza,
•    budowa skrzyżowania ul. Nowo – Samsonowicza z ulicą Mostową,
•    budowa skrzyżowania ul. Nowo – Samsonowicza z drogą na łąki,
•    budowa mostu na rzece Szewnianka,
•    budowa wiaduktu nad drogą serwisową, linią kolejową nr 025 i ul. Zygmuntówka,
•    budowa chodników dla pieszych,
•    budowa ciągów pieszo – rowerowych,
•    budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
•    przebudowa istniejących systemów odwadniania i budowa nowych,
•    budowa nowej infrastruktury technicznej ( w tym oświetlenia ),
•    przebudowa i eliminacja kolizji z istniejącymi instalacjami i sieciami ciepłowniczymi, gazowymi, wodno – kanalizacyjnymi, energetycznymi i teletechnicznymi.

Wykonawca: STRABAG, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Oddział Regionalny Kielce, Kajetanów 117, 26 – 050 Zagnańsk.

Okres realizacji: 15 miesięcy (nie licząc okresów zimowych 15.XII – 15.III) od daty rozpoczęcia robót, lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2012 roku.
Termin zakończenia: Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu – 15.09.2012 roku.

Wartość projektu: 67.044.176,18 zł, z czego:
Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 40.002.000,00 zł, Budżet Gminy – 27.042.176,18 zł, umowa z Wykonawcą robót – STRABAG – 50.149.536,32 zł, umowa z Inżynierem Kontraktu – 938.868,23 zł, planowane koszty wykupu gruntów – 8.832.181,00 zł.

W dniu 15.03.2012 roku, po zakończeniu przerwy zimowej Wykonawca rozpoczął realizację zadania.

Roboty wykonane na przedmiotowej budowie w okresie sprawozdawczym od dnia 28.08.2012 r. do dnia 4.09.2012 roku.

1. Roboty drogowe:
Ulica Zagłoby:
• km 0 + 780,00 – 0 + 650,00 – ustawianie barier betonowych BPS, wykonanie nasypu za barierami BPS, wzmocnienie skarp rowu płytami betonowymi typu MEBA.
Ulica Zygmuntówka::
• km 1 + 399,21 – 1 + 862,46 – zakończenie układania korytek ściekowych, regulacja wysokościowa włazów oraz krat ściekowych, roboty wykończeniowe.
Ulica Zagłoby oraz ulica Nowo-Samsonowicza:
• wykonanie oznakowania pionowego, roboty wykończeniowe ( pielęgnacja trawników, porządkowanie terenu ).

2. Roboty mostowe:
Most MD-1:
• zakończenie wykonywania izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych, rozpoczęcie wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, montaż stałych znaków wysokościowych.
Wiadukt WD-2:
• montaż barieroporęczy, próbne obciążenie obiektu, ciąg dalszy zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, montaż stałego znaku wysokościowego, wykonanie usztywnienia konstrukcji stalowej, umocnienie rowu przy P-1.

3. Roboty branżowe:
Kolizje energetyczne i teletechniczne:
• przebudowa linii SN ulicy Zygmuntówka oraz ulicy Żabia.
Oświetlenie uliczne:
• kontynuacja prac przy montażu opraw oświetleniowych.
Kanalizacja deszczowa:
• kontynuacja prac przy systemie magazynowania wód opadowych przy ulicy Sandomierskiej (bocznej), roboty związane z montażem separatora betonowego wraz z osadnikiem przy ulicy Żabiej, montaż separatora przy ulicy Zygmuntówka w rejonie wiaduktu WD-2, wykonanie kanalizacji deszczowej ulica Zagłoby przy obiekcie MD-1.

Roboty planowane do wykonania na przedmiotowej budowie w okresie sprawozdawczym od dnia 4.09.2012 r. do dnia 11.09.2012 roku.

1. Roboty drogowe:
Ulica Zagłoby:
• km 0 + 800,00 – 2 + 130,00 – montaż osłon przeciwolśnieniowych,
• km 1 + 360,00 ( LIMBA ) – roboty rozbiórkowe, ustawianie barier betonowych BPS, ustawianie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
• km 0 + 200,00 – 0 + 300,00 – ustawianie barier betonowych pełnych BPS ( według rozwiązania projektanta ).
Ulica Zagłoby oraz ulica Nowo – Samsonowicza:
• kontynuacja prac przy montażu oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, zakończenie wykonywania poboczy z kruszywa łamanego,
Ulica Nowo – Samsonowicza:
• km 0 + 800,00 – 1 +245,00 – montaż barier stalowych N2W2A,
Ulica Zygmuntówka km 1 + 399,21 – 1 + 862,46:
• wykonanie warstwy ścieralnej SMA,

2. Roboty mostowe:
Most MD-1:
• montaż poręczy na barierze betonowej,
• montaż balustrady między obiektami,
• montaż balustrady aluminiowej,
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
Wiadukt WD-2:
• montaż poręczy przy schodach,
• montaż bariery przeciwporażeniowej,
• rozpoczęcie wykonywania izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych,
• zakończenie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
• montaż kolektora.

3. Roboty branżowe:
Kolizje energetyczne i teletechniczne:
• usuwanie kolizji SN przy ulicy Zygmuntówka oraz przy ulicy Żabiej.,
• przełączenie światłowodu TP SA na ul. Zygmuntówka oraz światłowodu NETIA na ul. Zagłoby ( planowany termin 10.09 oraz 11.09.2012 ).
Oświetlenie uliczne:
• planowany jest montaż słupów oraz opraw oświetleniowych w ciągu ulicy Zagłoby.
Kanalizacja deszczowa:
• zakończenie prac przy systemie magazynowania wód opadowych przy ul. Sandomierskiej ( bocznej ),
• roboty końcowe przy montażu separatora betonowego wraz z osadnikiem przy ul. Żabiej.